English a Les Alzines

Treballem individualment amb una nativa

A Institució Les Alzines, les alumnes treballen individualment amb una persona nativa per practicar les seves habilitats conversacionals amb l’objectiu d’assolir la fluïdesa necessària. Això s’aconsegueix treballant la fonètica i la pronunciació des que les nostres alumnes des d’educació infantil.

A les classes orals treballen temes curriculars molt diferents i practiquen la manera com s’haurien de comunicar si es trobessin en situacions concretes a la vida real. També debaten sobre temes molt diferents perquè puguin aprendre a expressar-se i transmetre les seves opinions en anglès.

En definitiva, dediquen temps a potenciar les habilitats lingüístiques, fet que els proporciona una comprensió completa de la llengua anglesa que podran utilitzar per comunicar-se al llarg de la seva vida present i futura.