Explicació àrees avaluades BADyG E3 (6è EPRI)

Bateria d’Aptituds Diferencials i Generals. BADyG E3: 6è Primària.

És un instrument psicomètric format per un conjunt de qüestions i tasques relacionades amb les diferents aptituds i habilitats mentals. Mitjançant el seu estudi podem obtenir informació sobre els aspectes que influeixen en el rendiment escolar.


Les àrees sobre les quals ens ofereix informació són les següents: Relacions analògiques:

Avalua l’aptitud per a establir relacions analògiques en una varietat de continguts d’informació. En aquesta prova s’utilitzen continguts verbals. No és una prova de comprensió ni de vocabulari sinó de Raonament Inductiu. Comporta una operació de reconeixement de significats i relacions de segon ordre entre ells. El reconeixement de relacions implica un pensament abstracte, ja que no es tracta únicament d’establir relacions més o menys concretes i observables sinó d’identificar la similitud entre parelles de conceptes.

Sèries numèriques:

Avalua l’aptitud per a detectar relacions lògiques, per a determinar una llei o període de repetició en sèries numèriques. És una prova específica de raonament serial numèric (aptitud per a determinar regularitats lògiques en una seqüència de números). Considerant l’ús de codis numèrics, es valora també la capacitat bàsica per al càlcul mental, atès que les regularitats lògiques es refereixen a operacions entre sèries lineals de números (suma, resta, multiplicació, divisió).

Matrius lògiques:

Avalua l’aptitud per a relacionar figures geomètriques en ordenacions serials i analògiques en un espai de representació gràfica. Aquesta prova mesura el raonament menys automatitzat, menys treballat cultural i escolarment. Es mesura la capacitat de raonament inductiu per a relacionar lògicament complexes conjunts de dades codificades visualment en forma de figures geomètriques.

Completar oracions:

Avalua la comprensió de conceptes en el context d’una proposició que s’ha de completar per tal que adquireixi una significació adequada. Aquesta prova mesura un aspecte important de la Intel·ligència Verbal. Requereix operacions de reconeixement de vocabulari i rememoració d’experiències o coneixements previs. També té un component d’Intel·ligència Pragmàtica en situar l’alumna davant d’afirmacions que són vàlides en determinades circumstàncies i que requereixen, per a ser compreses, coneixements previs tant de sintaxi de la llengua com de cultura general.

Problemes numèrics:

Avalua la comprensió de diversos problemes numèrics. Aquesta prova mesura la rapidesa i la seguretat en el càlcul, en la resolució de problemes senzills bàsics aritmètics/geomètrics i en la comprensió del plantejament o dels elements simbòlics aritmètics amb què es planteja cada problema.

Encaixar figures:

Avalua l’habilitat per encaixar figures que s’han de girar mentalment i l’adequació de la seva posició, mida, forma i distància en una determinada superfície. Mesura la capacitat per realitzar girs espacials amb figures geomètriques, tot mantenint les seves relacions de mida, distància i posició relatives per comprovar l’adequació d’una figura amb la superfície que s’ha retallat.

Memòria Auditiva:

Avalua la capacitat per retenir significats escoltats en un relat. Aquesta prova mesura la memòria auditiva immediata. Mesura la capacitat per recordar a curt termini dades (verbals i numèriques) d’un relat verbal.

Memòria Visual:

Avalua la discriminació visual ortogràfica de paraules, que dependrà de la retentiva a llarg termini, així com de la major o menor familiaritat d’ús. Aquesta prova mesura la retenció en la memòria a llarg termini de la correcta escriptura de les paraules que, encara que fonèticament es pronunciïn igual, s’escriuen de diferent manera. El seu reconeixement no depèn de regles clares que podrien haver-se memoritzat sinó de la major o menor freqüència en la percepció d’aquestes paraules, és a dir, de si un subjecte, en les seves lectures, les ha observat més o menys vegades que altres subjectes.

Discriminació de diferències:

Avalua la rapidesa en la discriminació visual de dibuixos en la comparança de figures per tal de trobar petites diferències entre elles. Discriminar amb rapidesa petites diferències visuals és una operació mental molt bàsica relacionada amb processos d’atenció en la recepció i comparança de la informació per via visual. Aquesta prova mesura la rapidesa perceptiva, la rapidesa del subjecte en operacions simples de comparació de detalls entre figures.

Competència global
Noticia