Explicació àrees avaluades BADyG E2 (4t EPRI)

Bateria d’Aptituds Diferencials i Generals. BADyG E2: 4t Primària.

És un instrument psicomètric format per un conjunt de qüestions i tasques relacionades amb les diferents aptituds i habilitats mentals. Mitjançant el seu estudi podem obtenir informació sobre els aspectes que influeixen en el rendiment escolar.


Les àrees sobre les quals ens ofereix informació són les següents:

RV: Relacions analògiques

És una prova específica de raonament i comprensió verbal. És la millor manera de mesurar la tradicionalment anomenada intel·ligència verbal.

RN: Resolució de problemes numèrics- verbals

Avalua la comprensió de diversos problemes numèrics. Aquesta prova mesura la rapidesa i seguretat en el càlcul, la resolució de problemes senzills bàsics i la comprensió del plantejament del problema.

RE: Matrius lògiques

Avalua l'aptitud per relacionar figures geomètriques en ordenacions serials i analògiques, en un espai de representació gràfic. Aquesta prova mesura el raonament menys automatitzat, menys treballat cultural ment i escolarment.

SN: Càlcul numèric

Avalua la rapidesa i seguretat per a realitzar senzills càlculs numèrics de sumar i restar.

SV: Ordres verbals complexes

Avalua la comprensió de conceptes bàsics espacials, comprovant la correcta adquisició de significats bàsics per a la comprensió verbal. En aquesta prova es mesura la comprensió de conceptes bàsics. És una prova específicament verbal dins del camp semàntic.

SE: Figures girades

Avalua l'habilitat per girar figures en un espai bidimensional i establir la seva igualtat o diferència . Mesura la capacitat per a realitzar girs espacials amb figures geomètriques, mantenint les seves relacions de grandària, distància i posició relatives per comprovar l'adequació d'una figura amb la superfície que s'ha retallat.

MA: Memòria immediata

Mesura la capacitat retentiva de significats seguits visualment en un espai gràfic i escoltats en una narració. La memòria és un factor molt complex de l'activitat mental, potser tan complex com la intel·ligència mateixa. En aquest subtest intervenen aspectes tant auditius com de percepció visual.

AE: Alteracions de l'escriptura

Avalua alteracions en l'escriptura, relacionades amb dificultats del tipus dislèxic. Una puntuació alta indica absència d’alteracions.

DE: Discriminació de diferències

Avalua la rapidesa en la discriminació visual de dibuixos en la comparació de figures per trobar petites diferències entre elles . Discriminar amb rapidesa petites diferències visuals és una operació mental molt bàsica relacionada amb processos atencionals de recepció i comparació d'informació visual. Aquesta prova mesura la rapidesa perceptiva i la de realitzar simples operacions de comparació de detalls entre figures.


Competència global
Noticia