Diploma Dual

Les alumnes de 2n d'ESO podran cursar el Diploma Dual

Què és el Batxillerat Dual?

El Batxillerat Dual és la possibilitat que oferim a les nostres alumnes d’obtenir, a més del Batxillerat espanyol, el títol del Batxillerat dels EEUU, gràcies al conveni amb Academica Corporation.

Són molts els valors i els avantatges que el programa “Diploma Batxillerat Dual Internacional” aporta a les alumnes, entre els quals destaquen tres objectius principals:

    • Immersió lingüística: 100% en anglès –currículum, professorat...– en un entorn d’estudi i treball;
    • Immersió tecnològica: 100% en línia–plataformes, eines, comunicacions, etc.–;
    • Immersió personal: Gestió, esforç, responsabilitat, organització i maduresa de l’alumna en l’estudi i el treball.


Què és Academica Corporation?
És la principal institució educativa d’escoles concertades als EEUU, amb més de 100.000 alumnes, 5.000 professors i 200 escoles en 10 estats. És líder als EEUU en educació virtual. A més de donar servei a les pròpies escoles, és proveïdor de serveis públics en línia. Als EEUU, la majoria dels Estats tenen com a obligatori cursar una assignatura, com a mínim, en línia.

L’any 2001, Academica inicia un programa de convalidacions de títols en diferents estats donant origen al programa del Batxillerat Dual. L’any 2009 s’inicia el projecte a l’Estat Espanyol on avui en formen part més de 600 escoles.


Què implica la participació en el Batxillerat Dual?
El programa del Batxillerat Dual es realitza 100% en línia i com si es tractés d’una extraescolar. Les alumnes hauran de cursar un total de 6 assignatures entre 2n d’ ESO i 1r de Batxillerat que, juntament a la convalidació dels seus estudis a l’escola, les farà aconseguir, a més de la titulació de Batxillerat espanyol, la titulació de la High School dels Estats Units.

Aquestes assignatures específiques són:

    • English I
    • English II
    • Life Management Skills
    • US History
    • Home Economics and US Government
    • Una de lliure elecció (elective)


En quants anys es cursa?
Oferim la possibilitat de cursar-lo en 4 anys (començant a 2n d'ESO), segons la següent taula:

Pla acadèmic              Assignatures
2n ESO                        English I
3r ESO                         English II & Life Management Skills
4t ESO                         US History &  Elective
1r Batxillerat              Home Economics and US Government


Com treballa l'alumna?
L’alumna treballa amb l’ordinador i connexió a Internet.
El Diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar: de 3 a 5 hores setmanals, depenent de les capacitats de l’alumna i del nombre d’assignatures que cursa.

El Programa posa a la seva disposició totes les plataformes necessàries:
  • De continguts i activitats on consulta i duu a terme les seves tasques.
  • De comunicació, per relacionar-se amb el professorat dels EEUU i consultar l’evolució de la seva feina (notes, hores dedicades, activitats per realitzar).

La família i la Directora del Programa del centre escolar també tenen accés a la plataforma de comunicació.


Amb quins suports compta l’alumna?
L’alumna de Batxillerat Dual té tot un equip de professionals que la recolzen essent el tutor/a nord-americà i la tutora del Batxillerat Dual a Les Alzines (Gina Bellvehí) les persones amb qui més haurà de treballar i coordinar-se.

El tutor/a nord-americà durà a terme:
- Videoconferències individuals, algunes de caràcter obligatori i d’altres de caràcter voluntari, a petició de l’alumna o del professor.
- Live sessions programades. Activitats grupals de caràcter obligatori i voluntari.

Aquestes activitats són molt importants per reforçar coneixements, resoldre dubtes i millorar el nivell de fluïdesa oral (speaking).

La nostra tutora de Batxillerat Dual:
- Estarà a disposició de la alumna, a l’escola o en línia, per resoldre tot tipus de qüestions tant a les alumnes com als pares i mares.
- Es trobarà amb les alumnes de forma periòdica.
- Farà un seguiment del treball de l’alumna.

Els pares reben, en tot moment, les mateixes notificacions que les seves filles.


Com s’avalua?
1- S’avalua a l‘alumna de manera contínua a través de les tasques proposades a cada mòdul i de la seva participació en les videoconferències individuals i «live sessions».

2- S’envia un Informe del progrés de l’alumna a mig semestre. Si el progrés no ha estat satisfactori, s’especifica per què no ho ha estat i com es podria millorar.

3- S’envia un informe amb les qualificacions al final de cada semestre.


Com es qualifica?
• Per a l’obtenció del títol de High School dels EEUU, Academica sol·licitarà al centre escolar de l’alumna l’expedient acadèmic fins a 2n de Batxillerat. S’exigirà que hagi superat tots els cursos i el 100% de les assignatures, i que hagi cursat dues assignatures d’anglès en els últims 4 anys.
• L’alumna ha d’aconseguir els 24 crèdits / assignatures requerits per a la graduació i un mínim de 2.0 Grade Point Average, que equival a un 6 de nota mitjana en el nostre sistema educatiu.

Vídeo explicatiu Batxillerat Dual: AQUÍ
VÍdeo testimoni d'alumnes, pares i professors: AQUÍ


Què haig de fer per “apuntar-me” al Batxillerat Dual?
1. Omplir el full de preinscripció/carta condicions econòmiques adjunt, clicant aquí (Inscripcions obertes fins el 31 de maig)
2. Fer el registre en línia amb Academica: AQUÍ
3. Enviar els dos documents (full d´inscripció i resguard d'inscripció que rebran un cop feta la inscripció en línia amb Academica) a: [email protected].

Per qualsevol dubte, consulta o aclariment podeu contactar amb Gina Bellvehí, directora del programa, via correu electrònic: [email protected] i es posarà en contacte amb vosaltres de manera individual i, si és necessari, per telèfon o videoconferència.

Competència global
Noticia