Preinscripcions 2023-2024

Del 6 al 20 de març per als alumnes que canvien de centre, o de Llar-2 (I2) a I3.

PUBLICACIÓ DE LES LLISTES SEGÜENTS:

Alumnes assignats al centre amb indició de la primera petició a 12/06/2023 (aquí)

Alumnes preinscrits al centre 12/06/2023 (aquí)

Publicació de la llista d'espera del centre a 12/06/2023  (aquí)

Per sol·licitar plaça pel curs 2023-2024 cal seguir el que indica el Departament d'Educació en relació a la Preinscripció.

CALENDARI 2023-2024

 • Educació Infantil i Primària: del 6 al 20 de març
 • Educació Secundària Obligatòria (ESO): del 8 al 20 de març

Podreu trobar aquí l’enllaç per realitzar la preinscripció en línia.

La preinscripció només l'ha de fer l'alumnat nou o que passi de Llar2 (I2) a I3. La resta, NO CAL.


Abans de començar el procés, cal saber:

1- Codi de la Institució Les Alzines – 17001413

2- Si l’alumne que s’ha de preinscriure procedeix d’un centre educatiu de Catalunya caldrà informar de l’IDALU o RALC (si no el coneixeu, us l’han de facilitar al centre d’origen).

3- Sistema de puntuacions per al curs 2023/2024

4- Tenir fotografiada o escanejada la documentació en el mateix dispositiu des d’on es fa la sol·licitud.

5- És important fer la preinscripció dins del calendari establert ja que fora de termini us faria perdre tots els drets d’adscripció, és a dir, que podrieu quedar-vos sense plaça.


TIPUS DE SOL·LICITUD

 • Electrònica (és necessària la identificació digital: idCat Mòbil, Cl@ve, T-CAT o DNI electrònic)
 • En suport informàtic (si no es té identificació digital)

Per als següents criteris NO CAL adjuntar cap documentació, el col.legi ho validarà:

 • Germans matriculats al centre
 • Pare, mare, tutor o tutora que treballa en el mateix centre

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA

(Cal presentar-la tota digitalitzada en el moment de la preinscripció: llibre família, DNI, doc. acreditativa...) Si faltés alguna documentació es pot tornar a accedir a la sol·licitud, anar a l’apartat corresponent i penjar-la.

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet).
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DELS CRITERIS DE PRIORITAT

Les persones que al·leguen el compliment d’un o més criteris de prioritat (específic, general o complementari) han d’enviar també la documentació escanejada o fotografiada, per les dues cares, que s’indica per a cada criteri:

 • Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.
 • Renda anual de la unitat familiar: quan el pare o mare o tutor o tutora siguin beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania.
 • Certificat o targeta acreditativa de discapacitat (de l’alumne, pare o mare, tutor o tutora, o germans).
 • Alumne o alumna que ha nascut en un part múltiple: Per acreditar que l’alumne/a té germans bessons cal presentar el llibre de família.
 • Situació d’acolliment familiar: Per acreditar que l’alumne/a es troba en situació d’acolliment familiar cal que la família adjunti a la sol·licitud la resolució d’acolliment.
 • Condició de víctima de violència de gènere o terrorisme: sentència o certificat.
 • Certificat d’ubicació del lloc de treball.

NOTA:

Proximitat del domicili habitual de l’alumne al centre o, si escau, proximitat del lloc de treball del pare o mare, tutor/-a, o guardador/-a de fet.

Les dades de residència s'obtenen electrònicament del padró municipal: cal marcar la casella en el moment de presentar la sol·licitud. En el resguard de la sol·licitud s'informa si no s'han pogut obtenir les dades del padró i, en aquest cas ,el domicili s'ha d'acreditar adjuntant el volant municipal de convivència de l'alumne/a, en què ha de constar que conviu amb la persona sol·licitant, abans de finalitzar el període de reclamació a la llista de sol·licituds de preinscripció al centre amb la puntuació provisional.

Quan per aquest criteri es consideri el domicili del lloc de treball, s’acredita mitjançant una còpia del contracte laboral o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors en el règim d’autònoms, es tindrà en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acreditarà amb còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats tributaris (model 036 o 037).

T'AJUDEM?

Com veieu, aquest any NO és necessari passar per l’escola per tramitar la preinscripció ni portar la documentació en paper. Però Institiució Les Alzines posa a la vostra disposició un SERVEI DE SUPORT per tal que pugueu venir presencialment i us ajudarem a tramitar-ho tot. La preinscripció s’ha de fer en línia, però qui tingui dificultats pot venir a la secretaria principal de l’escola i l’ajudarem a fer-la (de 8.30h a 17.30h)

Per a qualsevol dubte, consulta o aclariment podeu contactar amb nosaltres, que us ajudarem en tot allò que necessiteu al 972 98 06 06

Us deixem un article de preguntes més freqüents.

També podeu veure aquest vídeo de les inscripcions que ens ha facilitat la Generalitat.


Sense categoria
Noticia